Levende sand

Levande korallsand för akvarium - Med levande sand skapar du ett stabilare saltvattensakvarium. Det viktigaste momentet när man startar upp ett saltvattensakvarium är att få till en bra bakteriekultur. Utöver de klassiska bakteriekulturspreparaten och den levande stenen som redan innehåller naturliga nedbrytningsbakterier kan man använda sig av en levande sand.

Levende korallsand for akvarium online på zoo.no. Med levende sand skaper du et mer stabilt saltvannsakvarium. Det viktigste trinnet ved oppstart av et saltvannsakvarium er å få til en god bakteriekultur. I tillegg til de klassiske bakteriekulturpreparatene og den levende steinen som allerede inneholder naturlige nedbrytende bakterier, kan du bruke levende sand.

Det är korallsand som är förpackad i vatten och som redan innehåller en bakteriekultur. Användandet av sådan sand förkortar inkörstiden av akvariet och minskar risken för höga halter av ammoniak och nitrit i akvariet.

När man startar upp ett nytt akvarium oavsett om det är söt- eller saltvatten så brottas man med samma typ av problem, nämligen hur man bäst får till en bra bakteriekultur i sitt akvarium. Tidigare har man bara kunnat använda levande sten och flytande bakterier för att få igång sitt akvarium, men den största delen dvs botten har man inte kunnat påverka. Med levande sand har man nu chansen att få igång bakteriefloran i botten från dag ett. Man kan använda rikligt med levande sand i akvariebotten. På så vis blir det också enklare att få levande sten att stå stadigt. Vi använder oss utav Red Sea Live Reef Base Pink då den är enkel att jobba med. Den är finkornig vilket gör att även de allra minsta djuren kan gräva och bearbeta sanden. Sandvändande sjöstjärnor stormtrivs i den finare sanden och även sandvändande fiskar kan lätt filtrera sanden utan problem. Dessutom är den riktigt dekorativ.


Når du starter et nytt akvarium, uansett om det er ferskvann eller saltvann, sliter du med samme typen problemer, nemlig hvordan du best får en god bakteriekultur i akvariet. Tidligere var det bare mulig å bruke levende stein og flytende bakterier for å starte opp akvariet, men den største delen, altså bunnen, har du ikke kunnet påvirke. Med levende sand har du nå sjansen til å starte bakteriefloraen i bunnen fra dag én. Du kan bruke rikelig med levende sand i bunnen av akvariet. Dette gjør det også lettere å få levende stein til å stå stabilt. Levende sand er korallsand som er pakket i vann og allerede inneholder en bakteriekultur. Bruken av slik sand forkorter innkjøringstiden for akvariet og reduserer risikoen for høye nivåer av ammoniakk og nitritt i akvariet. Den er finkornet, noe som betyr at selv de minste dyrene kan grave og bearbeide sanden. Sandvendende sjøstjerner trives i den finere sanden, og til og med sandvenedende fisker kan enkelt filtrere sanden uten problemer. I tillegg er den virkelig dekorativ!

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.