Måleinstrument

Utöver att man kan mäta sina vattenvärden med lackmuspapper och dropptest kan man också använda instrument för att ta reda på några vanliga parametrar.

Et tilpasset vann for fisken er alfa og omega for et sunt akvarium. Derfor er det viktig at du som akvarieeier holder oversikt over en rekke forskjellige verdier i vannet for at fiskene deres skal trives og overleve. Vi tilbyr et utvalg av måleinstrumenter slik at du kan holde akvariet ditt så sunt som mulig.

Vanligast är nog saltmätaren som man kontrollerar salthalten i saltvattensakvarier med. Det är en plastbehållare med en flottör i, och beroende på vattnets salthalt så flyter flottören olika högt upp. Salthalt kan också mätas med hjälp av en hydrometer som man låter flyta i någon liter stilla saltvatten, beroende på salthalt så flyter hela mätaren på olika nivåer i vattnet.

Andra vattenvärden som man kan mäta med hjälp av instrument är pH-värde och vattnets elektriska ledningsförmåga, vilket mäts i millisiemens eller microsiemens per centimeter. pH-värdet anger om vattnet är surt, neutralt eller basiskt, och olika fiskar föredrar olika pH-värden beroende på varifrån i världen de kommer och hur förhållandena ser ut där. Många av de fiskar vi håller i akvarier föredrar ett neutralt till surt vatten, men inte alla. Den elektriska ledningsförmågan, eller ledtalet, som det ofta en aning slarvigt förkortas till, visar hur mycket lösta joner det finns i vattnet.

Många fiskar har till exempel svårt att föröka sig i ett vatten som har ett högt ledtal. Om ens kran- eller brunnsvatten innehåller höga halter av salter eller kalk så kan en omvänd osmos vara en bra investering.

I tillegg til å kunne måle vannverdiene dine med lakmuspapir og drypptester, kan du også bruke instrumenter til å finne ut noen vanlige parametere. Den vanligste er sannsynligvis saltmåler som du bruker til å sjekke saltinnholdet i saltvannsakvarier. Det er en plastbeholder med en flottør i, og avhengig av vannets saltholdighet flyter flottøren i forskjellige høyder. Saltholdighet kan også måles ved hjelp av et hydrometer som får flyte i noen liter stille saltvann, avhengig av saltinnhold flyter hele måleren på forskjellige nivåer i vannet. Andre vannverdier som kan måles ved hjelp av instrumenter er pH-verdien og vannets elektriske ledeevne, som måles i millimeter eller mikrosimen per centimeter. PH-verdien indikerer om vannet er surt, nøytralt eller alkalisk, og forskjellige fisk foretrekker forskjellige pH-verdier avhengig av hvor i verden de kommer fra og hvordan forholdene ser ut der. Mange av fiskene vi holder i akvarier foretrekker et nøytralt enn surt vann, men ikke alle. Den elektriske ledningsevnen, eller ledetallet, som den ofte blir litt uforsiktig forkortet til, viser hvor mye oppløste ioner det er i vannet. For eksempel synes mange fisk det er vanskelig å reprodusere seg i vann som har et høyt ledetall. Hvis kranvannet fra springen eller brønnen inneholder høye salter eller kalk, kan omvendt osmose være en god investering.

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.